Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prime Development Krosno Spółka Cywilna. Adres: Odrzykoń 38-406, Bratkówka 19.
 2. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH
  sprzedaz@zielonapolanakrosno.pl
 3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
  m.in. imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr PESEL, telefon kontaktowy czy adres e-mail
 4. CEL PRZETWARZANIA
  udzielenie informacji, zawarcia i wykonanie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  art. 6 ust. 1a RODO ( Rozwiązanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 6. INFORMACJA O KATEGORII ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH
  biegli rewidenci, firmy obsługujące systemy informatyczne, kancelarie prawne
 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
 8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  do momentu cofnięcia zgody
 9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych, usunięcie danych osobowych, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenie przetwarzania osobowych, przenoszenie danych osobowych – o ile nie sprzeciwiają się temu okoliczności prawne
 10. SKARGA
  każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu
 11. INFORMACJA O  AUTOMATYCZNYM PRZETWARZANIU I PROFILOWANIU
  dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane osobowe nie są profilowane